ANBI gegevens Stichting Amsterdamse Studentenekklesia

Stichting Amsterdamse Studentenekklesia voldoet aan de eisen voor de ANBI-status.

Naam
Stichting Studentenekklesia Amsterdam

Contactgegevens
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam

Fiscaal nummer:    8099.52.221

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: de heer F.P.M. Garnier
Secretaris/Penningmeester: de heer J.J. Beishuizen
Bestuurslid: de heer J.M. Groot
Bestuurslid: de heer M. Diemer

Doelstelling
Conform de statuten: De stichting heeft ten doel het waarnemen en behartigen van alle bij een goede functionering van de studentenekklesia en het studentenpastoraat in Amsterdam betrokken belangen. Zij tracht dit doel te bereiken door het beheren van alle zaken van de Amsterdamse Studentenekklesia, waaronder begrepen het in dienst nemen van bij het werk van deze studentenekklesia betrokken functionarissen, al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt en door alle andere geoorloofde middelen.

Beleidsplan
De stichting heeft als beleid het ondernemen van alle activiteiten die bijdragen aan de doelstelling van de stichting, zie Doelstelling. Op dit moment beheert de stichting de giften die via de rekening van de stichting binnenkomen. Deze giften worden ten bate gebracht van de Amsterdamse Studentenekklesia. Hiernaast onderneemt de stichting geen andere activiteiten.

Beloningsstelsel
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording
Hieronder is de financiële verantwoording te bekijken en te downloaden.