ANBI gegevens SELA

Naam: Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam

Contactgegevens
Dongestraat 10
1078 JW Amsterdam
secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl
telefoon: 020 214 91 59

IBAN: NL50 TRIO 0338 8111 17 t.n.v. Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam RSIN/fiscaal nummer: 8582.68.309
KvK: 70332347

Doelstelling
De stichting is ontstaan vanuit de stichting leerhuis en liturgie en later stichting Nieuwe Liefde leerhuis.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de studie van de Bijbel en de daaruit voortgekomen geloofstraditie als ‘Groot verhaal’, ten dienste van het persoonlijke en maatschappelijk-politieke leven van een zo groot mogelijk publiek. Tevens heeft de stichting ten doel de studie naar vernieuwing van vorm en inhoud van de liturgie, waarin het Bijbelverhaal gevierd, overwogen en muzisch vertolkt wordt.

Beleidsplan
De komende vijf jaar willen we uitbreiding geven aan de door de stichting aangeboden lieddagen, leerhuizen, debatavonden, trainingen, liturgische samenkomsten, het doen vertalen van de Bijbel en aanverwante geschriften, het geven van opdrachten voor toonzetting van Bijbelse en liturgische teksten.

In verband met de vergrijzing van ons donateurs bestand willen wij een betere aansluiting met de jongere generatie zoeken. Hiervoor zullen moderne communicatiemiddelen ingezet gaan worden. Op dit moment wordt gewerkt aan het doen bouwen van een nieuwe website en zijn wij actief op facebook.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
Voor de fondswerving richten wij ons op het verkrijgen van donaties door geïnteresseerden in bovengenoemde doelstelling en ten behoeve van te organiseren activiteiten waaronder begrepen: lieddagen, leerhuizen, debatavonden, trainingen, liturgische samenkomsten, het doen vertalen van de Bijbel en aanverwante geschriften, het geven van opdrachten voor toonzetting van Bijbelse en liturgische teksten.
Voor de diverse activiteiten worden deelnemersbijdragen geheven.

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter: de heer J.J. (Jos) Beishuizen
  • Secretaris: de heer S. (Seph) Jacobs
  • Penningmeester: de heer C.F. (Stan) Teunen

Beloningsstelsel
De bestuursleden ontvangen geen beloning.
De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Uitgeoefende activiteiten
Zoals genoemd onder Beleidsplan.

Financiële verantwoording

  • Het bestuur houdt regelmatig vergaderingen. Besluiten over beleid, besteding van gelden worden altijd in genomen conform de in de statuten omschreven wijze en worden vastgelegd in de notulen.
  • Er wordt een financiële administratie bijgehouden conform de door wet- en regelgeving gestelde eisen.
  • De kascommissie controleert jaarlijks de financiële administratie en het financieel verslag. Een samenvatting daarvan wordt op onze website gepubliceerd.

Financiële verantwoording:
Hieronder is de financiële verantwoording te bekijken en te downloaden.